//

Cho 88,2 gam hỗn hợp gồm FeCO3 và FeS2 cùng lượng không khí lấy dư 10% so với lượng vừa đủ để phản ứng vào bình có thể tích không đôi. Tạo điều kiện thích hợp để phản ứng xảy ra thu được chất rắn C gồm FeCO3, FeS2, Fe2O3 và khí B có áp suất tăng 1,45% so với ban đầu. Hòa tan chất rắn C trong H2SO4 loãng thu được khí D, cho các chất trong bình sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được kết tủa E. Để E ngoài không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn F. Biết A có tỉ lê ̣ mol 2 chất là 2 : 3. Tính % khối lượng các chất có trong F.

user-avatar

Nếu nFeCO3 : nFeS2 = 3 : 2 —> nFeCO3 = 0,45 và nFeS2 = 0,3

Do khả năng phản ứng của các chất là như nhau nên 3a, 2a là số mol FeCO3 và FeS2 đã phản ứng.

4FeCO3 + O2 —> 2Fe2O3 + 4CO2

3a……….3a/4………3a/2………3a

4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2

2a………..11a/2……….a………..4a

—> nO2 ban đầu = (0,45/4 + 0,3.11/4).110% = 1,03125

—> nN2 = 4nO2 = 4,125

—> n không khí = 5,15625 mol

Áp suất tăng 1,45% nên số mol khí cũng tăng 1,45% —> n khí tăng = 5,15625.1,45%

n khí tăng = (3a + 4a) – 6,25a = 5,15625.1,45%

—> a = 0,1

Vậy chất rắn C gồm:

Fe2O3: 3a/2 + a = 0,25 mol

FeCO3 dư: 0,15 mol

FeS2 dư: 0,1 mol

C + H2SO4 loãng —> D (CO2 & H2S) + Bình chứa (Fe3+, Fe2+, S)

Bình chứa + NaOH —> E (Fe(OH)3, Fe(OH)2, S)

Để E ngoài không khí thu được F:

Fe(OH)3: 0,75

S: 0,1

—> %Fe(OH)3 và %S

FeS2 tác dụng được với h2so4 loãng ạ , em tưởng nó là kết tủa bền


Các câu hỏi liên quan