Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam Mg cần V lit dung dịch hỗn hợp NaHSO4 2M và NaNO3 0,3M thu được dung dịch A chứa m gam chất tan ; hỗn hợp 2 khí không màu hóa nâu trong không khí có tỉ khối so với heli là 31/6. Giá trị của V, m là:

A. 0,1 và 27,06

B. 0,1 và 25,98

C. 0,075 và 27,96

D.0,075 và 27,06

user-avatar

nNaHSO4 = 2V và nNaNO3 = 0,3V

M khí = 62/3 —> nNO : nH2 = 2 : 1

Đặt nNO = 2x —> nH2 = x

Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,3V – 2x

Bảo toàn electron:

0,06.2 = 2x.3 + 2x + 8(0,3V – 2x)

nH+ = 2V = 4.2x + 2x + 10(0,3V – 2x)

Giải hệ —> V = 0,075 và x = 0,0075

Chất tan gồm Mg2+ (0,06), Na+ (0,1725), NH4+ (0,0075) và SO42- (0,15)

—> m = 19,9425


Các câu hỏi liên quan