Hợp chất X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là:

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

user-avatar

nAg = 0,4 —> Có 0,2 mol chất trong Y tham gia phản ứng tráng gương —> Vì nX = 0,1 nên cả 2 sản phẩm xà phòng hóa đều tráng gương.

X là:

HCOO-CH=CH-CH2-CH3

HCOO-CH=C(CH3)2

Anh ơi không có C2H5COOCH=CH2 à anh


Các câu hỏi liên quan