Hỗn hợp X gồm các hợp chất hữu cơ đều đơn chức, mạch hở tác dụng được với dung dịch NaOH, có số liên kết  không quá 2. Y là hợp chất hữu cơ có công thức C4H6O4 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. Trộn X với Y thu được hỗn hợp Z, trong đó chất có khối lượng phân tử lớn nhất chiếm 50% về số mol. Để phản ứng với m gam Z cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác đốt cháy hết m gam Z chỉ thu được 1,2 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Phần trăm khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là
A. 20,34%. B. 30,50%. C. 19,49%. D. 12,99%.

user-avatar

Đặt x, y là số mol X, Y. Đặt X là CnHmO2

—> nNaOH = x + 2y = 0,6

nCO2 = nx + 4y = 1,2

nH2O = mx/2 + 3y = 0,9

—> n = 2 và m = 3

—> X có công thức trung bình là C2H3O2

Do X có số liên kết Pi ≤ 2 nên chỉ có cặp chất thỏa mãn là CH2O2 và C3H4O2

Vậy chất lớn nhất trong Z chính là C4H6O4 (y mol)

—> nCH2O2 = nC3H4O2 = y/2

—> nNaOH = 2y + y/2 + y/2 = 0,6 —> y = 0,2

mZ = 35,4 —> %CH2O2 = 12,99%

Đề phải nói 3 hợp chất hữu cơ thì mới chặt chẽ chứ nhỉ


Các câu hỏi liên quan