//

Có dung dịch A chứa HCl, dung dịch B chứa NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm:
– TN1: Trộn 0,3 lít dung dịch A + 0,2 lít dung dịch B thu được dung dịch C (pH < 7). Thêm 140 ml dung dịch KOH 0,1M vào 200 ml dung dịch C thu được dung dịch D (pH = 7)
– TN2: Trộn 0,2 lít dung dịch A + 0,3 lít dung dịch B thu được dung dịch X (pH > 7). Thêm 40 ml dung dịch H2SO4 0,1M vào 200 ml dung dịchX thu được dung dịch Y (pH = 7).

Tính nồng độ mol/l của dung dịch A và dung dịch B

user-avatar

a, b là nồng độ của dung dịch A và B

TN1: nHCl = 0,3a & nNaOH = 0,2b

Để trung hòa toàn bộ C cần nKOH = 0,014.0,5/0,2 = 0,035

—> 0,3a = 0,2b + 0,035

TN2: nHCl = 0,2a & nNaOH = 0,3b

Để trung hòa toàn bộ X cần nH2SO4 = 0,004.0,5/0,2 = 0,01

—> 0,2a + 0,01.2 = 0,3b

Giải hệ —> a = 0,29 & b = 0,26


Các câu hỏi liên quan