Hòa tan hoàn toàn m gam Zn vào dung dịch HNO3 vừa đủ, sau pu thu đc V ml khí N2O là duy nhất đo ở đktc và 1 dd có chứa 3m gam muối. Dd Y có thể p.ư tối đa vs 326ml dd NaOH 1M. Tính V

user-avatar

nZn = m/65 và nN2O = x

Bảo toàn electron: 2nZn = 8nN2O + 8nNH4NO3

—> nNH4NO3 = (2m/65 – 8x)/8

m muối = 189m/65 + 80(2m/65 – 8x)/8 = 3m

nNaOH = 4m/65 + (2m/65 – 8x)/8 = 0,326

—> m = 5,2 và x = 0,014

—> V = 0,3136 lít


Các câu hỏi liên quan