Hỗn hợp X gồm các este đơn chức, trong đó % về khối lượng của Oxi là 13,559. Khi thủy phân hết hỗn hợp X cần hết 0,3 mol NaOH thì thu đc 1 dung dịch Y, tiến hành cô cạn Y thu đc m gam muối khanvaf phần chất lỏng còn lại là chất vô cơ. Tìm m

user-avatar

X là este của phenol nên:

nX = nH2O = nNaOH/2 = 0,15

—> nO = 0,3 —> mX = 35,4 gam

Bảo toàn khối lượng:

m = mX + mNaOH – mH2O = 44,7


Các câu hỏi liên quan