X,Y là 2 axit hữu cơ đơn chức đồng đẳng liên tiếp(Mx

xác địn CTPT,CTCT của X,Y,Z biết chúng đều mạch hở ko phân nhánh

user-avatar

nK = 2,14 mol —> nCO2 = 1,14 và nH2O = 1

nB = 0,34

Bảo toàn O —> nO(B) = 0,68 —> Số O trung bình = 0,68/0,34 = 2 —> Z có 2 chức —> X và Z có ít nhất 2C

Số H = 2nH2O/nB = 5,88 —> Phải có ít nhất 1 chất có số H < 5,88

Số C = nCO2/nB = 3,35

Do nCO2 > nH2O nên axit không thể no —> X có 3C, Y có 4C, Z có 3C

X là C3HnO2 (x mol)

Y là C4Hn+2O2 (x mol)

Z là C3H6(OH)2: y mol

nB = 2x + y = 0,34

nCO2 = 3x + 4x + 3y = 1,14

—> x = 0,12 và y = 0,1

nH2O = 0,12n/2 + 0,12(n + 2)/2 + 0,1.4 = 1

—> n = 4

X là CH2=CH-COOH

Y là C3H5-COOH


Các câu hỏi liên quan