//

Đôt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ (C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 5a. Hidro hóa hoàn toàn 0,15 mol X thu được 32,4 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp E chứa 2 muối natri của 2 axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO2, 9,45 gam H2O và 23,85 gam Na2CO3. Tổng số nguyên tử có trong X là:

A. 23 B. 25 C. 27 D.21

user-avatar

//
nX = (nCO2 – nH2O)/5 —> X có độ không no bằng 6.

nNa2CO3 = 0,225 —> nNaOH = 0,45

nX = nY = 0,15 nên nY : nNaOH = 1 : 3 —> Y là este 3 chức

Xà phòng hóa Y thu được 2 muối natri (Hai muối đều phải no). Nếu 2 muối này đều đơn chức thì n muối = 0,45

—> Số H = 7/3 —> Phải có HCOONa. Hai muối cùng C nên loại trường hợp này.

Vậy có 1 muối đơn chức và 1 muối 2 chức —> n muối = 0,3

—> Số H = 3,5. Hai muối cùng số mol, cùng C nên H = 2 và H = 5 là nghiệm duy nhất. Muối là:

CH2(COONa)2 và C2H5COONa

Este Y có dạng CH2(COO)2R-OOC-C2H5

nY = 0,15 và mY = 32,4 —> R = 41 (C3H5)

X có k = 6, trong đó có 3 liên kết Pi ở chức este, 1 vòng —> Còn 2 liên kết Pi ở gốc axit. X là:

CH2(COO)2C3H5-OOC-C≡CH hay C9H8O6

—> X có 23 nguyên tử.

Cho em hỏi tính n muối ở TH có 1 muối 2 chức 1 muối đơn chức như nào ạ ???
Sao lại biết số mol 2 muối bằng nhau nữa ???

Tại sao X lại có 1 vòng ạ?

Ad ơi cho em hỏi độ không no tính kiểu j vậy


Các câu hỏi liên quan