Hỗn hợp A gồm 1 axit cacboxylic đơn chức, mạch phân nhánh X, ancol Y, este Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 26g A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào bình nước vôi trong dư thu được 130g kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 51,2g.Mặt khác khi cho 26g A phản ứng vừa hết với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được chất B và 11,5g chất D. Hóa hơi D rồi dẫn qua bình đựng CuO dư nung nóng thu được sản phẩm hữu cơ E. Cho E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 54g Ag. Xác định công thức cấu tạo X,Y,Z

user-avatar

nCO2 = 1,3

Δm = mCO2 + mH2O – CaCO3 = -51,2

—> nH2O = 1,2

—> nO(A) = 0,5

nAg = 0,5 —> nD = nE = 0,25

—> MD = 46 —> D là C2H5OH

X: RCOOH (a mol)

Y: C2H5OH (b mol)

Z: RCOOC2H5 (c mol)

nO = 2a + b + 2c = 0,5

nNaOH = a + c = 0,2

nC2H5OH = b + c = 0,25

—> a = 0,05, b = 0,1 và c = 0,15

mA = 0,05(R + 45) + 0,1.46 + 0,15(R + 73) = 26

—> R = 41 —> C3H5-

Do axit có nhánh nên X là CH2=C(CH3)-COOH

Z là CH2=C(CH3)-COOC2H5


Các câu hỏi liên quan