hai thanh kim loại M(II) có khối lượng bằng nhau . Một thanh ngâm vào dung dịch Cu(NO3)2 , sau một thời gian khối lượng lá kim loại tăng thêm 0.44% so với ban đầu. Một được ngâm vào trong dung dịch Pb(NO3)2 , sau một thời gian khối lượng kim loại tăng thêm 8.305% . Biết rằng số mol hai thanh kim loại tham gia phản ứng như nhau. Tên kim loại

user-avatar

nM phản ứng = x

mM ban đầu = a

M với Cu(NO3)2:

Δm = mCu – mM pư = 64x – Mx = 0,44%a

M với Pb(NO3)2:

Δm = mPb – mM pư = 207x – Mx = 8,305%a

Chia vế cho vế được:

(64 – M) / (207 – M) = 0,44 / 8,305

—> M = 56: Fe


Các câu hỏi liên quan