cho 6.45gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al Mg có tỷ lệ mol tương ứng 3:2 vào 150ml dd Y chứa Fe(NO3)2 1M và Cu(NO3)2 1M , khuấy đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m(g) chất rắn và dd Z. Giá trị m:

user-avatar

nAl = 0,15

nMg = 0,1

nFe2+ = 0,15

nCu2+ = 0,15

Vì 0,15.3 + 0,1.2 > 0,15.2 + 0,15.2 nên Fe2+ và Cu2+ bị đẩy ra hết, Al còn dư.

nAl dư = (0,15.3 + 0,1.2 – (0,15.2 + 0,15.2))/3 = 0,05/3 mol

m = mFe + mCu + mAl dư = 18,45


Các câu hỏi liên quan