đốt cháy hoàn toàn 7,4g amin thu được 6,72l khí co2 và 9g h2o ctpt cùa amin

user-avatar

mN = m amin – mC – mH

nN ở đâu đấy ạ

nCO2 = 0,3

nH2O = 0,5

—> nC = 0,3

nH = 1

nN = 0,2

—> C : H : N = 3 : 10 : 2

—> C3H10N2


Các câu hỏi liên quan