Đốt cháy hết một lượng hợp chất A (chứa C,H,O) cần dùng 0,36 mol O2, sinh ra 0,48 mol CO2 và 0,36 mol H2O . Biết 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH tạo ra dung dịch có muối B và một ancol D; 0,1 mol A phản ứng vừa đủ với Na tạo 0,1 mol H2 và MA < 200 đvC. Phát biểu không đúng là:
A. A là hợp chất tạp chức.
B. D phản ứng với Na theo tỷ lệ 1 : 2.
C. Khi nung B với NaOH/CaO thì thu được H2.
D. A làm mất màu nước Brom.

user-avatar

nC = 0,48

nH = 0,72

nO = 0,6

—> C : H : O = 4 : 6 : 5

Do MA < 200 nên A là C4H6O5

nA : nNaOH = 1 : 2 nên A chứa 2 -COO- (Axit hoặc este)

nA : nH2 = 1 : 1 nên A có 1-COOH và 1-OH

A là: HOOC-COO-CH2-CH2-OH

—> D sai.


Các câu hỏi liên quan