Anđehit X có công thức đơn giản nhất là C2H3O. Oxi hóa X trong điều kiện thích hợp thu được axit cacoxylic Y. thực hiện phản ứng este hóa giữa Y và ancol Z no, mạch hở, đơn chức thu được chất hữu cơ E, đốt cháy hoàn toàn E thu được CO2 gấp 8 lần số mol X. Số công thức cấu tạo của Z là
A. 4 B. 3 C. 5 D. 1
(Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Lần 3 – 2015)

user-avatar

CTPT của X: (C2H3O)n hay C2nH3nOn

—> X là andehit n chức —> k ≥ n

k = (2n.2 + 2 – 3n)/2 ≥ n

—> n ≤ 2 —> n = 2 là phù hợp.

X là C2H4(CHO)2

Y là C2H4(COOH)2

Y + Z —> E

nCO2 = 8nX = 8nE —> E có 8C

Các cấu tạo phù hợp của Z:

C2H5OH

CH3-CH2-CH2-CH2OH

CH3-CH2-CHOH-CH3

(CH3)2C-CH2OH

(CH3)3C-OH


Các câu hỏi liên quan