//

Hỗn hộp A gồm 3 peptit (cấu tạo từ Gly, Ala, Val; tỉ lệ số C/N như nhau) và x mol Gly2Ala4, 2x mol Gly4AlaVal. Phần trăm khối lượng oxi trong A là a. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp muối B (muối Gly chiếm 1,616948a% về khối lượng) và 0,9 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được 3,9 mol N2. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 21 mol H2O. Biết peptit có số mắc xích Ala lớn nhất trong A chiếm 1,478448a% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của peptit có số mắt xích Gly lớn nhất trong A là bao nhiêu?

user-avatar

Quy đổi A thành:

C2H3ON: 7,8 mol (Tính từ nN2 = 3,9 mol)

CH2: u mol

H2O: 0,9 mol

nNaOH = 7,8 mol

Bảo toàn H —> nH(A) = 21.2 + 0,9.2 – 7,8 = 36

—> 7,8.3 + 2u + 0,9.2 = 36

—> u = 5,4

—> mA = 536,4 gam

nO(A) = 8,7 —> %O = a = 25,95%

—> %GlyNa = 41,961%

Đặt b, c, d là số mol GlyNa, AlaNa, ValNa trong B

nNaOH = b + c + d = 7,8

nH = 4b + 6c + 10d = 21.2

%GlyNa = 97b/(97b + 111c + 139d) = 41,961%

Giải hệ được:

b = 3,6

c = 3,6

d = 0,6

—> Số Gly trung bình = Số Ala trung bình = 3,6/0,9 = 4

Số Val trong bình = 0,6/0,9 = 2/3

3 peptit chưa biết trong A (Gọi là T) có tỷ lệ C/N như nhau nên phân tử chúng phải có số lượng Gly, Ala, Val như nhau, chỉ khác nhau cách sắp xếp.

Do 2 peptit đã biết có 1Ala và 4Ala —> T có trên 4Ala —> T có nhiều Ala nhất.

—> mT = 1,478448a.536,4 = 205,8 gam

Do 2 peptit đã biết có 2Gly và 4Gly —> T có trên 4Gly —> T có nhiều Gly nhất.

Vậy %T = 205,8/536,4 = 38,37%


Các câu hỏi liên quan