X Y Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình chứa Na dư thấy khối lượng bình thăng 12 gam đồng thời thu được 4,48 lit H2. Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Số nguyên tử H có trong Y là:
A. 10 B. 6 C. 12 D. 8

user-avatar

Ancol T là R(OH)x

R(OH)x + xNa —> R(ONa)x + x/2H2

nH2 = 0,2 —> nT = 0,4/x

m bình tăng = (R + 16x).0,4/x = 12

—> R = 14x

—> x = 2, R = 28 là phù hợp. T là C2H4(OH)2 (0,2 mol)

nNaOH = 2nT = 0,4 mol —> nA = 0,25 và nB = 0,15

Gọi a, b là số H có trong muối A và B

—> 0,25a + 0,15b = 2nH2O = 0,7

—> 5a + 3b = 14

—> a = 1 và b = 3 là nghiệm duy nhất

A là HCOONa và B là CH3COONa

X là H-COO-CH2-CH2-OOC-H

Y là H-COO-CH2-CH2-OOC-CH3

Z là CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3

—> Y có 8H


Các câu hỏi liên quan