Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,2 M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam một chất khí. Giá trị của m là
A. 37,8. B. 40,6. C. 34,3. D. 25,0.
(Trích đề thi thử Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Lần 3 – 2014)

user-avatar

nH2 = 0,2 —> nOH = 0,4

Dung dịch Y chứa:

RCOONa: 0,4

NaOH dư: 0,32

—> nRH = 0,32 —> M = 30 —> R = 29

Bảo toàn khối lượng:

m + mNaOH = mRCOONa + mNaOH dư + m ancol

—> m = 37,8 gam


Các câu hỏi liên quan