Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol đơn chức Y và este Z tạo ra từ X và Y. Cho 9,3 gam M tác dụng vừa đủ với 75 ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,06 mol Y. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng M trên sinh ra 20,46 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Phần trăm số mol X trong hỗn hợp M gần nhất với:

A. 57% B. 37% C. 43% D. 32%

user-avatar

Quy đổi hỗn hợp M thành:

CnH2n+2-2kO2: 0,075 mol

CmH2m+2-2hO: 0,06 mol

H2O: -a mol

nCO2 = 0,075n + 0,06m = 0,465 (1)

nH2O = 0,075(n + 1 – k) + 0,06(m + 1 – h) – a = 0,42 (2)

Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,585

Bảo toàn O:

0,075.2 + 0,06 – a + 0,585.2 = 2nCO2 + nH2O

—> a = 0,03

Thế (1) và a = 0,03 vào (2) được:

5k + 4h = 10 —> k = 2 và h = 0 là nghiệm duy nhất.

(1) —> 5n + 4m = 31 —> n = 3 và m = 4 là nghiệm duy nhất

Vậy X là C2H3-COOH và Y là C4H9OH

nM = 0,075 + 0,06 – a = 0,105

a = 0,03 —> n este = 0,03 —> n axit = 0,075 – 0,03 = 0,045

—> %X = 0,045 / 0,105 = 42,86%

e thấy thắc mắc là tại sao số mol nước lại không bẳng -0,06 luôn ạ


Các câu hỏi liên quan