Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu được 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước. Cho một lượng Y bằng lượng Y có trong 0,2 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau phản ứng được m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị của m là
A. 64,8g B. 16,2g C. 32,4. D. 21,6g
(Trích đề thi thử THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 3 – 2014)

user-avatar

nCO2 = nH2O nên Y, Z, T đều no, đơn chức

Y là CnH2nO (a mol)

Z, T là CmH2mO2 (b mol)

—> a + b = 0,2

nO = a + 2b = 0,325 (Bảo toàn O)

—> a = 0,075 và b = 0,125

—> nCO2 = 0,075n + 0,125m = 0,525

—> 3n + 5m = 21

Do m > 2 nên để lượng Ag lớn nhất thì n = 1 (HCHO)

—> nAg max = 0,075.4 = 0,3

—> mAg max = 32,4


Các câu hỏi liên quan