X là hỗn hợp gồm một axit no, một andehit no và một ancol (không no, có một nối đôi và số C < 5 trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X thu được 0,18 mol CO2 và 2,7 gam nước. Mặt khác, cho Na dư vào lượng X trên thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Nếu cho NaOH dư vào lượng X trên thì số mol NaOH phản ứng là 0,04 mol.Biết các phản ứng hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của andehit trong X là :
A. 12,36%. B. 13,25%. C. 14,25%. D. 11,55%.

user-avatar

nX = 0,06, nCO2 = 0,18 và nH2O = 0,15

nNaOH = 0,04 —> nCOOH = 0,04

nH2 = 0,05 = nCOOH/2 + nOH/2 —> nOH = 0,06

—> Ancol không thể đơn chức (Vì lúc đó n ancol = 0,06 = nX: Vô lí). Ancol có nối đôi, ít hơn 5C, đa chức thỏa mãn là:

HO-CH2-CH=CH-CH2-OH (0,03 mol)

Axit không thể đơn chức (Vì lúc đó n axit = 0,04)

Axit: CnH2n-2O4: 0,02 mol

Andehit: CmH2m+2-2kOk: 0,01 mol

—> nCO2 = 0,03.4 + 0,02n + 0,01m = 0,18

—> 2n + m = 6

Do n ≥ 2 nên n = m = 2

nH2O = 0,03.4 + 0,02(n – 1) + 0,01(m + 1 – k) = 0,15

—> k = 2

Vậy axit và andehit là:

HOOC-COOH: 0,02

OHC-CHO: 0,01

—> %OHC-CHO = 11,55%


Các câu hỏi liên quan