X và Y là 2 hợp chất hữu cơ, mạch hở có hơn nhau một nguyên tử cacbon, thành phần chỉ gồm C,H,O. MX > MY. Đốt cháy hoàn toàn 0,34 mol hỗn hợp Q gồm X và Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào một dung dịch chứa 0,3 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol KOH sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Khi cho 0,34 mol hỗn hợp Q vào một dung dịch chứa 0,35 mol KOH đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch không còn KOH. Tỷ khối của X so với Y có giá trị là
A. 1,304. B. 1,438. C. 2,815. D. 1,956.
(Trích đề thi Khảo sát năng lực giáo viên dạy giỏi tỉnh Bắc Ninh – 2015-2016)

user-avatar

nBaCO3 = 0,2

Phần dung dịch còn lại chứa Ba2+ (0,1), K+ (0,1) —> nHCO3- = 0,3

—> nCO2 = nBaCO3 + nHCO3- = 0,5 mol

—> Số C = 0,5 / 0,34 = 25/17 —> C1 và C2

Do nQ = 0,34 và nKOH = 0,35 —> Trong Q ít nhất phải có chất tác dụng với KOH theo tỷ lệ 1 : 2

—> X là HOOC-COOH

Y có thể là một trong số các chất HCHO, CH3OH, HCOOH

Khi đó dX/Y = 90/30, 90/32 và 90/46

Chỉ có 90/46 là phù hợp —> Chọn D


Các câu hỏi liên quan