hỗn hợp X gồm các chất mạch hở C2H6,CH4,C2H2,C2H4 C3H4,C4H8 và H2.lấy m gam X đem đốt cháy ht thì cần dùng vừa đủ a mol khí O2 thu đc tổng khối lượng của CO2 và H2O là 44,4g.mặt khác cho 10,752 l hỗn hợp X ở đkc tác dụng với Br2 dư thấy số mol Br2 tham gia pư là 0,372 mol.giá trị của a là :

A.0,7 B.0.71 C.0,72 D.0,73

user-avatar

CnH2n+2-2k + kBr2 —> CnH2n+2-2kBr2k

0,48……………….0,372

—> k = 0,775

CnH2n+2-2k + (3n + 1 – k)/2O2 —> nCO2 + (n + 1 – k)H2O

Đặt nX = x, khi đó:

nCO2 = nx

nH2O = nx + x – kx

—> 44nx + 18(nx + x – kx) = 44,4

Không đủ phương trình để giải.


Các câu hỏi liên quan