Hỗn hợp A gồm N2,H2,NH3 cho vào một khí nhiên kế rồi đưa lên nhiệt độ thích hợp để NH3 phân hủy hết. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B có thể tích tăng 20% so với A. Dẫn B qua CuO nóng sau đó loại nước còn lại một khí duy nhất và thể tích bằng 60% khí B.
Tính % thể tích hỗn hợp khí A.

user-avatar

B gồm N2 và H2. Dân B qua CuO rồi loại hơi H2O sinh ra thì khí duy nhất còn lại là N2 chiếm 60% B. Ta lấy nN2 = 6 và nH2 = 4 —> nB = 10

nB = nA + 20%nA —> nA = 25/3 mol

n khí tăng = nB – nA = 5/3 mol

2NH3 —> N2 + 3H2 ===> Tăng 2

5/3………5/6……5/2……..<—– 5/3

Vậy ban đầu trong A chứa:

NH3: 5/3 mol

N2: 6 – 5/6 = 31/6 mol

H2: 4 – 5/2 = 1,5 mol

—> %N2, H2, NH3 tương ứng là 62%, 18%, 20%


Các câu hỏi liên quan