//

Cho hỗn hợp M gồm CuO và Fe2O3 có khối lượng 9,6 gam được chia làm 2 phần bằng nhau
Phần 1: Cho tác dụng với 100 ml dd HCl khuấy đều, sau khi phản ứng kết thúc hỗn hợp sản phẩm được làm bay hơi một cách cẩn thận thu được 8,1 gam chất rắn khan.
Phần 2: Cho tác dụng với 200ml dd HCl ở trên khuấy đều, sau khi phản ứng kết thúc lại làm bay hơi một cách cẩn thận như lần trước, lần này thu được 9,2 gam chất rắn khan.
a) Tính CM HCl
b) Thành phần % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp M.

user-avatar

Phần 2 dùng lượng HCl nhiều gấp đôi nhưng phần chất rắn không tăng gấp đôi —> Phần 2 tan hết, HCl dư và phần 1 không tan hết, HCl thiếu.

Phần 1: nHCl = x —> nH2O = x/2

4,8 + 36,5x = 8,1 + 18x/2

—> x = 0,12 —> CM = 1,2M

Đặt a, b là số mol CuO và Fe2O3 trong mỗi phần

—> 80a + 160b = 4,8

và 135a + 162,5.2b = 9,2

—> a = 0,02 và b = 0,02

—> %CuO = 33,33%

%Fe2O3 = 66,67%


Các câu hỏi liên quan