Hỗn hợp rắn A gồm FeS2, Cu2S và FeCO3 có khối lượng 20,48 gam. Đốt cháy hỗn hợp A một thời gian bằng oxi thu được hỗn hợp rắn B và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X (không có O2 dư). Toàn bộ B hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí (không có khí SO2) và dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 34,66 gam kết tủa. Lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 29,98 gam rắn khan. Biết rằng tỉ khối của Z so với X bằng 86/105. Phần trăm khối lượng FeS2 trong A gần với giá trị?
A. 35,16% B. 23,4% C. 17,58% D. 29,30%

user-avatar

//
Đặt a, b, c là số mol FeS2, Cu2S, FeCO3 trong A

—> 120a + 160b + 116c = 20,48 (1)

A chứa Fe (a + c), S (2a + b), Cu (2b), O (c) và CO2 (c).

nH2O = (34,66 – 29,98)/18 = 0,26

—> 1,5(a + c) + 2b = 0,26 (2)

80.(2) – (1) —> c = 0,08

nX = nCO2 + nSO2 = 0,1

nZ = nNO2 + nCO2 = 0,6

MZ/MX = 86/105 —> mZ/mX = 172/35

Đặt u, v là số mol CO2 thoát ra lần trước và lần sau —> u + v = 0,08

mZ/mX = [44v + 46(0,6 – v)] / [44u + 64(0,1 – u)] = 172/35

—> u = 0,04 và v = 0,04 —> nSO2 = 0,06

m↓ = 107(a + c) + 98.2b + 233(2a + b – 0,06) = 34,66 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = b = 0,04

—> %FeS2 = 23,4375%

Anh ơi, cho em hỏi làm sao biết là CO2 còn trong Z ạ?

lam sao biet z gom co2 vs no2


Các câu hỏi liên quan