Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 35,0. B. 27,5. C. 31,5. D. 30,0.

user-avatar

//
Quy đổi X thành:

C2H3ON: a mol

CH2: b mol

H2O: c mol

—> mX = 57a + 14b + 18c = 4,63 (1)

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân:

4,63 + 56a = 8,19 + 18c (2)

C2H3ON + 2,25O2 —> 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

CH2 + 1,5O2 —> CO2 + H2O

—> nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,1875 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,07

b = 0,02

c = 0,02

—> nCO2 = 2a + b = 0,16 mol

—> nBaCO3 = 0,16

—> m = 31,52 gam

Cách khác:

Đặt công thức chung của X là RNxOx+1
RNxOx+1 + xKOH —> Muối + H2O
….a…………….ax………………….a
Bảo toàn khối lượng:
4,63 + 56ax = 8,19 + 18a —> 28ax – 9a = 1,78 (1)
Đặt nCO2 = y —> 197y – 44y – 18nH2O = 21,87
—> nH2O = (153y – 21,87)/18
Vì nN = ax nên bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy:
44y + 153y – 21,87 + 14ax = 4,63 + 0,1875.32
—> 14ax + 197y = 32,5 (2)
Bảo toàn oxi cho phản ứng cháy:
a(x + 1) + 0,1875.2 = 2y + (153y – 21,87)/18 —> ax – 10,5y + a = -1,59 (3)
Giải hệ (1), (2), (3):
—> ax = 0,07 & a = 0,02 & y = 0,16
nCO2 = 0,16 nên mBaCO3 = 31,52 gam


Các câu hỏi liên quan