Hỗn hợp X gồm Fe và MgO. Hòa tan X vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 0,112 lít khí không màu hóa nâu ngoài không khí (27,3 độ C; 6,6 atm). Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 10,22 gam.
a) Xác định khối lượng muối trong hỗn hợp.
b) Tính V dung dịch HNO3 0,8M phản ứng?

user-avatar

//
a, b là số mol Fe và MgO trong X.

Bảo toàn electron:

ne = 3a = 3nNO = 3.0,03

m muối = 242a + 148b = 10,22

—> a = 0,03 và b = 0,02

—> %Fe = 67,74% và %MgO = 32,26%

Bảo toàn N:

nHNO3 = 3nFe(NO3)3 + 2nMg(NO3)2 + nNO = 0,16

—> Vdd = 200 ml


Các câu hỏi liên quan