//

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị gần nhất của m là
A. 10,259.
B. 11,245.
C. 14,289.
D. 12,339.

user-avatar

Bảo toàn Al: nAl = nAl(OH)3 = 0,1

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nO + 2nH2 —> nO = 0,12

Z chứa Fe và Cu. Với H2SO4:

nSO42- = ne/2 = nSO2 = 0,11

—> mZ = 16,2 – mSO42- = 5,64

m = mAl + mZ + mO = 10,26


Các câu hỏi liên quan