Nung m gam hỗn hợp gồm KClO3, KMnO4 thu được chất rắn Y và O2. Biết KClO3 phân hủy hoàn toàn, còn KMnO4 phân hủy một phần. Trong Y có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% theo khối lượng. Trộn lượng O2 trên với không khí theo tỉ lệ thể tích V( O2) : V(kk) =1:3 trong một bình kín thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Biết không khí chứa 20% thể tích khí oxi. Giá trị m là :

A. 12,59 B. 12,53 C. 12,7 D. 12,91

user-avatar

sao nT=1,6a+2,4a vậy ạ? k cộng mol C ạ?

nO2 = a và n không khí = 3a

—> nO2 tổng = 1,6a và nN2 = 2,4a

nCO2 = nC = 0,044 —> nT = 0,044/22,92%

Vì nO2 tổng = nCO2 + nO2 dư nên:

nT = 1,6a + 2,4a = 0,044/22,92% —> a = 0,048

m = mY + mO2 = 12,53 gam


Các câu hỏi liên quan