//

Hòa tan hết 14,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan và thấy thoát ra 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỷ khối so với H2 bằng 14. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z; 84,31 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,224 lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- . Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với?
A. 16% B. 17% C. 18% D. 19%

user-avatar

nAgCl = 0,58, từ m↓ —> nAg = 0,01

—> nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,04

nH+ dư = 4nNO = 0,04 —> nH+ pư = 0,54

Dung dịch X chứa Mg2+ (a), Fe3+ (b), NH4+ (c), Fe2+ (0,04), H+ dư (0,04), Cl- (0,58)

—> 24a + 56b + 18c + 56.0,04 + 0,04 + 0,58.35,5 = 30,05 (1)

Bảo toàn điện tích:

2a + 3b + c + 0,04.2 + 0,04 = 0,58 (2)

Ban đầu bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,24

Bảo toàn H —> nH2 = (0,54 – 0,24.2 – 4c)/2 = 0,03 – 2c

nY = 0,06 —> nNO + nNO2 = 2c + 0,03

Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 1,5c + 0,015

Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = (b + 0,04 – 1,5c – 0,015)/3

—> 24a + 180(1,5c + 0,015) + 232(b – 1,5c + 0,025)/3 = 14,88 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,105

b = 0,08

c = 0,01

—> %Mg = 24a/14,88 = 16,94%

thưa thầy là sao không có Fe 2+ vậy ạ?


Các câu hỏi liên quan