Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 90%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 0,828. B. 2,484. C. 1,656. D. 0,920.

user-avatar

Các axit tự do có k = 1 nên:

n este = (nH2O – nCO2) / (1 – 3) = 0,01 mol

—> nC3H5(OH)3 = 0,01.90% = 0,009 mol

—> m = 0,828 gam


Các câu hỏi liên quan