//

Hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác gồm este X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-4O4), trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y. Đốt cháy hết 16,64 gam E với oxi vừa đủ, thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,2. Mặt khác đun nóng 16,64 gam với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp hợp chứa 2 muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 6,76 gam. Tỉ lệ gần nhất của a : b là
A. 1,6 B. 1,8 C. 1,7 D. 1,5

user-avatar

X: CnH2n-2O2 (u mol)

Y: CmH2m-4O4 (v mol)

—> nCO2 = nu + mv

và nH2O = u(n – 1) + v(m – 2)

—> nCO2 – nH2O = u + 2v = 0,2

Sản phẩm xà phòng hóa là 2 ancol kế tiếp —> Hai ancol đều no đơn chức.

nROH = u + 2v = 0,2

—> m tăng = 0,2(R + 16) = 6,76

—> R = 17,8 —> CH3OH (0,16 mol) và C2H5OH (0,04 mol) (Đường chéo cho R để tính số mol)

Do u > v nên có 2 trường hợp:

—> mE = 0,16(14n + 30) + 0,02(14n + 60) = 16,64

—> 8n + m = 38

Do n ≥ 4 và m ≥ 8 —> Vô nghiệm

—> mE = 0,12(14n + 30) + 0,04(14n + 60) = 16,64

—> 3n + m = 19

Do n ≥ 4 và m ≥ 7 —> n = 4 và m = 7 là nghiệm duy nhất.

X là CH2=CH-COOCH3 —> m muối = 13,2

Y là CH3-OOC-CH=CH-COO-C2H5 —> m muối = 7,68

—> 13,2/7,68 = 1,71875


Các câu hỏi liên quan