Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức. Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm Z’ có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237u và MZ < 125 u. Trong số các phát biểu sau:
(a) A phản ứng với NaOH với tỷ lệ 1:3.
(b) Có 2 công thức cấu tạo của A thỏa mãn đề ra.
(c) Có 3 công thức cấu tạo của Z thỏa mãn đề ra.
(d) A có phản ứng tráng bạc.
(e) Khối lượng chất Z thu được là 0,72 gam.
Số phát biểu đúng là:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

user-avatar

//
mddNaOH = 60 gam

Bảo toàn khối lượng:

mA + mddNaOH = mH2O + mD

—> mA = 0,97 gam

—> MA = 194

nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,015

—> mH2O trong dung dịch kiềm = 59,4

—> nH2O mới sinh = (59,49 – 59,4)/18 = 0,005

nA : nNaOH = 1 : 3, sản phẩm tạo 3 muối và H2O, với nA = nH2O —> A là este 2 chức, trong đó có 1 este của phenol.

nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,05 —> Số C = 10

Vậy A là C10H10O4

X, Y là 2 axit nên Z phải có 2 nhóm OH.

Z + Br2 —> Z’, vì Z’ nặng hơn Z 237u —> Z có phản ứng thế 3Br (80.3 – 3 = 237) —> Z là một loại phenol có nhánh ở vị trí m

MZ < 125 —> Z là m – HO-CH2-C6H4-OH

A là:

H-COO-CH2-C6H4-OOC-CH3 (meta)

hoặc CH3-COO-CH2-C6H4-OOC-H (meta)

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, để Z’ thế 3Br thì 2 nhánh phải ở meta với nhau.

(d) Đúng

(e) Sai: nZ = nA = 0,005 —> mZ = 0,005.146 = 0,73 gam

—> Chọn A

Anh ơi tại sao lại suy ra đc là Z là phenol có nhánh ở vị trí m ạ


Các câu hỏi liên quan