Cho 11,84 gam hỗn hợp Mg và Fe vào 200 ml dung dịch chứa CuCl2 0,8M và FeCl3 xM. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 18,08 gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được 106,22 gam kết tủa. Tính x

user-avatar

Nếu toàn bộ Cu bị đẩy ra thì mCu = 10,24 < 18,08 —> Phải có thêm Fe dư

Dung dịch X chứa MgCl2 (a) và FeCl2 (b)

m↓ = 143,5(2a + 2b) + 108b = 106,22

Bảo toàn Cl:

0,16.2 + 0,2x.3 = 2a + 2b

Bảo toàn kim loại:

11,84 + 0,16.64 + 0,2x.56 = 18,08 + 24a + 56b

Giải hệ được:

a = 0,26

b = 0,08

x = 0,6


Các câu hỏi liên quan