Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y bằng dung dịch NaOH thu được 9,02 gam hỗn hợp gồm các muối của Gly, Ala, Val. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần 7,056 lít O2(đktc), thu được 4,32 gam H2O. Giá trị của m là:
A.6,36. B.7,36. C. 4,36. D. 3,36.

user-avatar

//
Công thức chung của X, Y là RNxOx+1 (a mol)

RNxOx+1 + xNaOH —> Muối + H2O

a……………….ax…………………….a

—> m = 9,02 + 18a – 40ax (1)

Độ không no trung bình là k = x

a = (nH2O – nCO2)/(1 – x + x/2)

—> nCO2 = 0,24 – a + 0,5ax

Bảo toàn O cho phản ứng cháy:

a(x + 1) + 2.0,315 = 2(0,24 – a + 0,5ax) + 0,24

—> a = 0,03

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy:

m + 32.0,315 = 44(0,21 + 0,015x) + 0,24.18 + 14.0,03.x

(1) —> m = 9,56 – 1,2x

—> x = 8/3

—> m = 6,36

ngay chỗ a=(nH2O-nCO2)/(1-x+x/2) là sao ạ


Các câu hỏi liên quan