Hỗn hợp X gồm Mg và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng 8 : 7. Đốt cháy m gam hỗn hợp X bằng hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2, sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm các oxit và các muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Z bằng một lượng vừa đủ 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch T. Cho AgNO3 dư vào T thu dược 206,7 gam kết tủa. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 5,6 lít hỗn hợp khí P (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối so với Y là 0,661; dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q thu được 115,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là.
A. 24,444 B. 23,333 C. 25,555 D. 26,666

user-avatar

nHCl = 0,72 —> nH2O = 0,36 —> nO2 = 0,18

Đặt 8a, 7a là số mol Mg và Fe ban đầu

Đặt nCl2 = b; nNO = x và nN2O = y

Với HNO3:

m muối = 584a + 37a.62 + 80(37a – 3x – 8y)/8 = 115,92

—> 3x + 8y = 324,8a – 11,592

Mặt khác, nP = x + y = 0,25

—> x = 2,7128 – 64,96a và y = 64,96a – 2,4628 (1)

Bảo toàn electron:

37a = 2b + 0,18.4 + nAg —> nAg = 37a – 2b – 0,72

m↓ = 143,5(2b + 0,72) + 108(37a – 2b – 0,72) = 206,7

—> 3996a + 71b = 181,14 —> b = (181,14 – 3996a)/71 (2)

MP = 0,661MY

—> (30x + 44y)/0,25 = 0,661(71b + 0,18.32)/(b + 0,18)

Thế cặp nghiệm (1) vào vế trái, thế (2) vào vế phải:

3637,76a – 107,9168 = 0,661(186,9 – 3996a) : [(181,14 – 3996a)/71 + 0,18]

—> a = 0,04

—> m = 584a = 23,36

Tại sao khi tác dụng với HNO3 lại không có fe2+ ạ?

Bài này cực khủng rất tốn tg


Các câu hỏi liên quan