Đốt cháy 1,7 gam chất hữu cơ X cần 2,52 lít O2 (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol CO2 : H2O = 2:1. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng thu được dung dịch Y. X không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 khi đun nóng. Biết MX <140 gam/mol. Phát biểu đúng về X là:
A. X là hợp chất thơm, trong phân tử X có 3 liên kết л.
B. Có 2 CTCT của X thỏa mãn.
C. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,98 gam muối.
D. X có 2 nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng benzen.
(Trích đề thi chọn HSG Tỉnh Đắc Nông – 2011)

user-avatar

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy:

—> nCO2 = 0,1 và nH2O = 0,05

—> nC = 0,1, nH = 0,1 và nO = 0,025

—> CTĐGN là C4H4O

Do X tác dụng được với NaOH và có M < 140 nên CTPT là C8H8O2

X có các tính chất:

– Phản ứng với NaOH theo tỷ lệ 1 : 2

– Có phản ứng khử AgNO3/NH3

– Không phản ứng với Na

—> X có các cấu tạo là:

H-COO-C6H4-CH3 (o, m, p)

—> X có 4 liên kết π: A sai

Dễ thấy B, D cũng sai. Chọn C

mình tính khối lượng muối nhưng không ra 1,98


Các câu hỏi liên quan