X, Y là 2 peptit được tạo từ các α – aminoaxit no, mạch hở chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Đun nóng 0,1 mol hh E chứa X, Y bằng dd NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Đốt cháy toàn bộ lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác, đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2, thu được CO2, H2O, N2. Giá trị của a gần nhất với
A. 2,5. B. 3,5. C. 3,0. D. 1,5.

user-avatar

nNa2CO3 = 0,2 —> n muối = 0,4

2CnH2nO2NNa + (3n – 1,5)O2 —> Na2CO3 + (2n – 1)CO2 + 2nH2O + N2

nCO2 = 0,2(2n – 1)

nH2O = 0,4n

mCO2 + mH2O = 65,6 —> n = 3

—> mCnH2nO2NNa = 44,4 gam

và nO2 = 1,5

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân E:

mE + 40.0,4 = 44,4 + 0,1.18 —> mE = 30,2

Đốt 30,2 gam E cần 1,5 mol O2

—> Đốt 1,51.44,4 gam E cần 3,33 mol O2


Các câu hỏi liên quan