//

Hỗn hợp rắn X gồm Fe; FeO; Fe2O3; Fe3O4; Fe(OH)2 và Fe(OH)3 (trong đó oxi chiếm 30,88% về khối lượng). Hòa tan hết m gam rắn X trong HNO3 dư thấy có 4,26 mol HNO3 phản ứng và thoát ra 13,44 lít NO2 (đkc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m gần với giá trị nào nhất dưới đây?
A. 80 B. 110 C. 101 D. 90

user-avatar

Quy đổi X thành Fe (a), O (b), H2O (c)

—> %O = 16(b + c)/(56a + 16b + 18c) = 30,88%

Bảo toàn electron:

3a = 2b + 0,6.1

nHNO3 pư = 2.0,6 + 2b = 4,26

Giải hệ trên được:

a = 1,22

b = 1,53

c = 0,4

—> mX = 100


Các câu hỏi liên quan