Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 8.

B. Y không có phản ứng tráng bạc.

C. Y tham gia được phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2.

D. X có đồng phân hình học.

user-avatar

Vì nCO2 : nH2O = 2 : 1 nên nCO2 = 0,15 và nH2O = 0,075

→ nC = 0,15 và nH = 0,15 → nO = 0,125

→ C : H : O = 0,15 : 0,15 : 0,125 = 6 : 6 : 5 → C6H6O5

→ Y: HO-CH2-CH2-OOC-C≡C-COOH

Và X: HOOC-C≡C-COOH

→ X không có đồng phân hình học. (Đáp án D)

làm Sao suy ra được CTPT của Y ạ???


Các câu hỏi liên quan