Trộn V1 lít hỗn hợp A gồm N2, H2 ở 273 °C, 1atm có tỉ khối hơi so với H2 là 12, với V2 lít hỗn hợp H2O, H2 ở 136,5 °C, 3atm có tỉ khối hơi so với H2 là 4,5. Thu được 99 lít hỗn hợp khí ở 0 °C, 1atm có tỉ khối hơi so với H2 là 8. Giá trị V1 và V2 lần lượt là
A. 22,4 và 44,8. B. 22,4 và 33,6. C. 126 và 32. D. 48 và 124.

user-avatar

nA = V1/44,8

nB = V2/11,2

MB = 9 —> nH2O = 7V2/16.11,2 và nH2 = 9V2/16.11,2

Sau khi làm lạnh H2O ngưng tụ nên:

V1/44,8 + 9V2/16.11,2 = 99/22,4

24V1/44,8 + 2.9V2/16.11,2 = 16.99/22,4

—> V1 = 126 và V2 = 32

qua hay tuyet


Các câu hỏi liên quan