//

X, Y là hai axit mạch hở hai chức cùng dãy đồng đẳng, kế tiếp nhau, Z, T là hai este hơn nhau một nhóm CH2, đồng thời Y, Z đồng phân của nhau (MX < MY < MT). Đốt 17,28 gam E chứa X, Y, Z, T cần 10,752 lít oxi (đktc). Mặt khác đun nóng 17,28 gam E cần 300 ml NaOH 1M thu được 4,2 gam ba ancol có cùng số mol .Số mol X trong E là

A.0,06 B.0,04 C.0,05 D.0,03

user-avatar

nNaOH = 0,3 —> nE = 0,15 và nO(E) = 0,6

a, b là số mol CO2, H2O thu được khi đốt E

Bảo toàn khối lượng: 44a + 18b = mE + mO2

Bảo toàn oxi: 2a + b = 0,6 + 2nO2

—> a = 0,57 và b = 0,42

Số C = nCO2 / nE = 3,8

Do axit Y và este Z là đồng phân nên chúng ít nhất 4C. Z và T tạo 3 ancol có số mol bằng nhau nên nZ = nT. Vậy các chất là:

X: HOOC-CH2-COOH (x mol)

Y: HOOC-C2H4-COOH (y mol)

Z: HCOO-CH2-CH2-OOCH (z mol)

T: CH3-OOC-COO-C2H5 (z mol)

nE = x + y + 2z = 0,15

nCO2 = 3x + 4y + 4z + 5z = 0,57

m ancol = 62z + 32z + 46z = 4,2

Giải hệ được:

x = 0,06

y = z = 0,03


Các câu hỏi liên quan