Hỗn hợp rắn X gồm FeS, FeS2, FexOy, Fe. Hòa tan hết 29,2 gam X vào dung dịch chứa 1,65 mol HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 38,7 gam hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của NO3-). Cô cạn dung dịch Y thu được 77,98 gam hỗn hợp muối khan. Mặt khác, khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 83,92 gam chất rắn khan. Dung dịch Y hòa tan được hết m gam Cu tạo khí NO duy nhất. Giá trị của m là
A. 11,20. B. 23,12. C. 11,92. D. 0,72.

user-avatar

Đặt nHNO3 pư = x —> nH2O = x/2

Bảo toàn khối lượng:

29,2 + 63x = 77,98 + 38,7 + 18x/2 —> x = 1,62

Quy đổi hỗn hợp thành Fe (a mol), S (b mol) và O (c mol)

—> 56a + 32b + 16c = 29,2 (1)

m rắn = 160a/2 + 233b = 83,92 (2)

Phần muối chứa Fe3+ (a), SO42- (b) —> NO3- (3a – 2b)

m muối = 56a + 96b + 62(3a – 2b) = 77,98 (3)

Giải hệ được:

a = 0,35

b = 0,24

c = 0,12

nHNO3 dư = 1,65 – 1,62 = 0,03 —> nNO = 0,0075

Bảo toàn electron: 2nCu = nFe3+ + 3nNO

—> nCu = 0,18625

—> mCu = 11,92

tại sao biết trong hỗn hợp muối chỉ có Fe3+ vậy ạ?


Các câu hỏi liên quan