Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là:

A. 2,1 B. 1,9 C. 1,8 D. 2,4

user-avatar

Đặt a, b là số mol KMnO4 và KClO3 ban đầu

—> 158a + 122,5b = 48,2

nO(X) = 4a + 3b

—> nO(Y) = 4a + 3b – 0,3

—> nHCl = 2nH2O = 2(4a + 3b – 0,3)

Dung dịch thu được chứa KCl (a + b), MnCl2 (a)

Bảo toàn Cl:

b + 2(4a + 3b – 0,3) = a + b + 2a + 2.0,675

—> a = 0,15 và b = 0,2

—> nHCl = 1,8

Pt thứ 2 bảo toàn e cho cả quá trình

5a + 6b = 0.15 *4 + 0.675 *2


Các câu hỏi liên quan