Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và N tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3, tỉ lệ x : y = 8 : 25. Kết thúc phản ứng thu được khí Z và dung dịch chỉ chứa các ion M2+, N3+, NO3-, trong đó số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại. Khí Z là
A. N2. B. NO. C. NO2. D. N2O.

user-avatar

nNO3- = 2,5x —> ne = 2,5x

nN+5 bị khử = y – 2,5x = 0,625x

Trung bình mỗi N+5 đã nhận 2,5x/0,625x = 4 electron

—> N2O


Các câu hỏi liên quan