Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH2OHCH(OH)CHO và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam X cần dung vừa đủ 12,04 lít O2 (dktc), thu được CO2 và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CH3COOC2H3 trong X

A. 15,58%

B. 12,46%

C. 31,16%

D. 24,92%

user-avatar

//
Các chất HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH2OHCH(OH)CHO, CH3CH(OH)COOH có cùng CTĐGN là CH2O nên hỗn hợp ban đầu coi như chỉ có C2H5OH (a), CH2O (b) và CH3COOC2H3 (c)

nCO2 = 2a + b + 4c = 0,5

nH2O = 3a + b + 3c = 0,5

mX = 46a + 30b + 86c = 13,8

—> a = 0,025 và b = 0,35 và c = 0,025

—> %CH3COOC2H3 = 15,58%


Các câu hỏi liên quan