Oxi hóa m gam ancol đơn chức X thu được 1,8m gam hỗn hợp Y gồm anđehit, axit cacboxylic và nước. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần bằng nhau:
– Phần 1: Tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).
– Phần 2: Tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được a gam Ag.
Giá trị của m và a là :
A. 16 và 75,6
B. 12,8 và 64,8
C. 20 và 108
D. 16 và 43,2

user-avatar

RCH2OH + O —> RCHO + H2O

RCH2OH + 2O —> RCOOH + H2O

nO = (1,8m – m)/16 = 0,05m

—> 0,025m < nRCH2OH < 0,05m

—> 20 < M ancol < 40 —> CH3OH

Đặt nHCHO = x và nHCOOH = y

—> nH2O = x + y

—> nH2 = y/2 + (x + y)/2 = 0,2

—> x + 2y = 0,4

nCH3OH = x + y

—> nO = x + 2y = 0,05m = 0,05.32(x + y)

—> x = 0,1 và y = 0,15

—> nAg = 4x + 2y = 0,7 hay 75,6 gam Ag

nCH3OH = x + y = 0,25 —> mCH3OH = 8 gam

Do chia phần nên m = 16 gam

làm sao suy ra 20< M ancol < 40 được vậy anh


Các câu hỏi liên quan