//

Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4 và C4H4. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng là a gam; đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam. Khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hiđrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của a là
A. 22,4 B. 19,20. C. 25,60. D. 20,80.

user-avatar

T chỉ gồm các ankan, nT = 0,08, nH2O = 0,24 → H = 6.
Công thức trung bình của T là C2H6 → mT = 2,4 → mF = 3,68 + 2,4 = 6,08

mà M = 38 → nF = 0,16

và nH2 = nE – nF = 0,14 → nE = 0,3 —> nX = 0,16

Ta có sơ đồ sau:

E [CxH4: 0,16 mol và H2: 0,14 mol]

—> F [CnH2n+2-2k: 0,08 mol và C2H6: 0,08 mol]

Bảo toàn C: 0,16x = 0,08n + 0,08.2

Bảo toàn H: 0,16.4 + 0,14.2 = 0,08(2n + 2 – 2k) + 0,08.6

MF = (14n + 2 – 2k + 30)/2 = 38

—> n = 3,375 & k = 1,625 & x = 2,6875

CnH2n+2-2k + kBr2 —> CnH2n+2-2kBr2k

0,08……………0,08k

—> nBr2 = 0,08k = 0,13 mol

—> mBr2 = 20,8

anh ơi chỗ tính MF kiểu gì vậy ạ.nó có 38 thôi mà .sao lại có trên 2 nữa ạ


Các câu hỏi liên quan