//

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 (trong đó Fe3O4 chiếm 25% số mol hỗn hợp) bằng dung dịch HNO3 dư, khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa (m + 284,4) gam muối và 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và CO2. Tỉ khối của Z so ới H2 bằng 18. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là?

A. 151,2 B. 102,8 C. 78,6 D. 199,6

user-avatar

nNO = 0,4 và nCO2 = 0,3

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe3O4 (a mol), FeO (3a mol), CO2 (0,3 mol) và H2O

Bảo toàn electron:

a + 3a = 0,4.3 —> a = 0,3

—> mFe(NO3)3 = 6a.242 = m + 284,4

—> m = 151,2


Các câu hỏi liên quan